PRAYER OF REPARATION

Let us make this prayer in all Masses from August 21, 2011, the 21st Sunday in Ordinary Time, until August 28, 2011, the 22nd Sunday in Ordinary Time. We pray this kneeling down after the post-communion prayer

(To be prayed kneeling)

Lord Jesus Christ, Son of the Living God,
out of love for us, your sinful creatures,
you became man and sacrificed your life on the cross.
You deserve nothing but gratitude, honor, and praise,
yet there are people, who by a misguided use of freedom,
ridicule your Divine Person and the person of your Mother
by desecrating your sacred images and call their work “art”.

We are profoundly shocked and ashamed, Lord Jesus,
and so we kneel before your Divine Majesty
to beg the pardon of your merciful and forgiving heart
for the mindless blasphemy committed against you.

We are filled with indignation against the perpetrators,
but you have taught us to forgive as you have forgiven us.
Whether they know or know not what they were doing,
we pray for them:
Lord Jesus, grant them the grace of true repentance
and open their minds to what is noble and beautiful,
to what is edifying and respectful of other people’s beliefs.
We also pray for ourselves:
Lord Jesus, grant us the grace to live like real Christians,
so that we may become your unblemished images
and living witnesses to your love and forgiveness.

Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.

PANALANGIN NG PAGBABAYAD-PURI

(Dadasaling nakaluhod)

Panginoong Hesukristo, Anak ng Diyos na buhày,
dahil sa labis mong pag-ibig sa aming mga makasalanan,
nagkatawang-tao ka at nag-alay ng iyong buhay sa krus.
Nararapat kang pasalamatan, parangalan, at purihin,
ngunit may mga tao, na dahil sa maling paggamit ng kanilang kalayaan
ay nililibak ang inyong pagka-Diyos at ang karangalan ng iyong Ina
sa ng paglapastangan sa inyong banal na imahen at ituring itong sining.

Lubos kaming nababagabag at nahihiya, Panginoong Hesus,
kaya’t kami’y buong pakumbabang lumuluhod
sa harap ng inyong dakilang kamahalan
upang humingi ng kapatawaran
mula sa iyong maawain at mapagpatawad na puso
sa walang pakundangang paglapastangan sa iyong karangalan.

Matindi ang aming pagkamuhi sa mga taong may kagagawan nito,
ngunit tinuruan mo kaming magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa amin.
Alam man nila ang kanilang ginagawa o hindi,
ipinapanalangin namin sila:
Panginoong Hesus, pagkalooban mo sila ng biyaya ng tunay na pagtitika
at imulat mo ang kanilang mga isip kung ano ang marangal at maganda,
kung ano ang nagbibigay ng mabuting halimbawa
at gumagalang sa paniniwala ng iba.
Ipinapanalangin din namin ang aming sarili:
Panginoong Hesus, pagkalooban mo kami ng biyaya
na mamuhay kami bilang mga tunay na Kristiyano
upang kami’y maging mga walang bahid mong kawangis
at mga buhày na saksi ng iyong pag-ibig at pagpapatawad.

Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami.

 

RCAM

 

The Truth About Human Love – Orientations on Conjugal Love, Gender Ideology and Family Legislation

“By its very nature the gift of the person must be lasting and irrevocable. The indissolubility of marriage flows in the first place from the very essence of that gift: the gift of one person to another person. This reciprocal giving of self reveals the spousal nature of love. In their marital consent the bride […]

CONNECT WITH US